Pravo na pristup informacijama

APOS Grada Koprivnice obveznik je primjene Zakona o pravu na pristup informacijama(«Narodne novine» broj 25/13., 85/15.)Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona. Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti: Pisanim putem na adresu APOS-a Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, putem elektroničke pošte na klaudija.domijan@grad.koprivnica.hr . Usmenim putem telefonom na broj 048/279-528, ili osobno svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama APOS-a Grada Koprivnice na adresi, Mosna 15, prostor GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, ured 2.8 na prvom katu zgrade Komunalnog sektora.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice dužna je prije odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice obvezna je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice može se izjaviti  žalba Povjerenici za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Službenik za informiranje: Klaudija Domijan

Agencija za društveno poticanu stanogradnji ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14).

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Katalog informacija

ODLUKA o ustroju Kataloga informacija Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

GODIŠNJA IZVJEŠĆA:

Godisnje izvjesce za 2020. godinu

Godišnje izvjesce csv

Godisnje_izvjesce za 2019.

Godisnje izvjesce csv

Godišnje izvješće ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće csv.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj od 1.1.-30.9.2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj od 1.1.-30.6.2021.

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.3.2021.

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju za 2020. – Državni ured za reviziju

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju za 2020. – Fina

Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1. – 31.12.2020.

Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1.-31.12.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2020.-30.9.2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.3.2020.

Potvrda o preuzetom financijskom Izvještaju

APOS_bilj_2019_proračun

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijsko izvješće od 1.1.2019.-30.6.2019.

APOS-1-3__2019_

Potvrda 1-3

Financijsko izvješće od 1.1.2018.-31.12.2018.

APOS_godišnji izvještaj za 2018_FINA_v 5.0.6

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2018.

APOS_bilj_2018_proračun

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju-31.1.2019.

Financijski izvještaj od 1.1.2018.-30.9.2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj od 1.1.2018.-30.6.2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Financijsko izvješće od 01.01.-31.03.2018.

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju od 01.01-31.03.2018.

Financijsko izvješće od 01.01.-31.12. 2017.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju-31.01.2018.

Bilješke za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.

Financijsko izvješće od 01.01.-30.09.2017.

Financijsko izvješće od 01.01.-30.06.2017.

Financijsko izvješće od 01.01.-31.03.2017.

Potvrda o preuzetom finan.izvještaju-18.04.2017.

FINANCIJSKI PLANOVI:

Financijski plan za 2021

Obrazloženje Financijskog plana za 2021.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

II. izmjena i dopuna Financijskog plana 2020.

Obrazloženje II. rebalansa

Financijski plan za 2020.

Financijski plan 2019.

Financijski plan za 2018.

UPRAVNO VIJEĆE:

77. sjednica

76. sjednica

75. sjednica

74. sjednica

73. sjednica

72. sjednica

71. sjednica

70. sjednica

69. sjednica

68. sjednica

67.sjednica

66. sjednica

65. sjednica

64. sjednica

63. sjednica

62. sjednica

61. sjednica

60. sjednica

OPĆI AKTI I ODLUKE: