Osnovne informacije

Grad Koprivnica osnovao je 2009. godine Agenciju za društvenu poticanu stanogradnju, koja se bavi planiranjem i izgradnjom stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Djelatnost Agencije obuhvaća praćenje interesa i potreba građana Grada Koprivnice za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje,planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova, planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim Gradskim odjelima, naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada, ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, vršenje nadzora gradnje i primopredaju objekata, sklapanje Ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate, realiziranje ostalih oblika društveno poticane stanogradnje – uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Skraćeni naziv Agencije glasi: APOS Grada Koprivnice.

Sjedište Agencije je u Koprivnici, Zrinski trg 1, Agencija obavlja djelatnost na adresi Mosna 15, prostor GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, ured 2.8. na prvom katu zgrade Komunalnog sektora.

Jedinstveni poslovni račun riznice Grada Koprivnice: IBAN: HR5523860021820100005, s pozivom na broj odobrenja HR64 7781-49624-OIB – uplatitelja

OIB: 12626426391

Telefon:048/279-528

apos@grad.koprivnica.hr

Osnivač Agencije je Grad Koprivnica.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje osnivač, Gradsko vijeće Grada Koprivnice. Predsjednica Upravnog Vijeća je Aldijana Matić Horvat, a članovi su Dejan Čokonaj i Goran Perišić.

Ravnateljica Agencije je Martina Alihodžić, univ.spec.dipl.oec.