Što je društveno poticana stanogradnja?

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku, ali i poticanje razvitka građevinarstva kao multiplikatora općeg razvitka, te povećanja broja zaposlenih.

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (u daljnjem tekstu: društveno poticana stanogradnja) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprjeđenja graditeljstva. Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih. Javnim sredstvima potiče se i grad­nja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća fizičkih osoba radi zadovoljavanja njihovih stambenih potreba.

Pravo na kupnju stana

Pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu imaju prema Programu POS-a imaju:

  • građani – državljani Republike Hrvatske,
  • jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sje­dištem u Republici Hrvatskoj radi davanja stana u najam.

Uz prethodno navedene uvjete, osoba koja podnaša zahtjev za kupnju stana Gradu Koprivnici, mora ispunjavati uvjet prebivanja na području grada Koprivnice. Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja, imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja. Stanovi građeni prema modelu POS-a namijenjeni su i za prodaju jedinicama lokalne samouprave i drugim osobama radi osiguranja stanova zaštićenim najmoprimcima koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba, kao i osobama koje koriste stan namijenjen za nadstojnika zgrade. Pravo na podnašanje zahtjeva za kupnju stana imaju i oni građani koji imaju u vlasništvu neodgovarajući stan. Odgovarajućim stanom u smislu POS-a razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2. Odgo­varajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.