Uvjeti kupnje stana prema POS-u

Stan je moguće kupiti gotovinom, odnosno uz obročnu otplatu.

 • Osoba koja kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljavati kriterije u pogledu platežne sposobnosti koje utvrđuje Agencija, odnosno banka koja odobrava kreditna sredstva. Orijentaciono, kreditna sposobnost mora biti takva da visina rate za kupnju stana odgovara 1/3 redovnih primanja.
 • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana.
 • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne mora osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće.
 • Ako kupac sudjeluje vlastitim učešćem u iznosu višem od iznosa od 15%, za tu razliku odgovarajuće se umanjuju kreditna sredstva banke koja se osiguravaju u skladu sa sporazumom između Agencije i banke.
 • Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate, uključivo mogući poček plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
 • U prvom dijelu obročne otplate koji ne može biti duži od 21 godina kupac otplaćuje kreditna sredstva banke na ime odobrenog kredita, a u drugom dijelu nakon podmirenja duga banci otplaćuje javna i druga sredstva, koja pripadaju Republici Hrvat­skoj i jedinici lokalne samouprave te drugim osobama koje su osigurale sredstva za izgradnju, razmjerno njihovom udjelu u cijeni stana.
 • Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, s time da iznos mjesečnog obroka ne može biti niži od 0.25% prodajne cijene stana.
 • Kod obročne otplate cijene stana, kamata na vrijednost javnih sredstava sadržanih u cijeni stana za razdoblje počeka do podmirenja duga banci obračunava se po kamatnoj stopi u visini 1% godišnje (konformno) i pripisuje glavnici, a za razdoblje otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 3% godišnje (dekurzivno).
 • Visina kamatne stope i ostali uvjeti otplate kreditnih sred­stava koja osigurava banka određuju se u skladu s uvjetima utvrđenim sporazumom o poslovnoj suradnji između Agencije i banke.
 • U tijeku obročne otplate stana kupac može, ovisno o uvjetima banke, izvršiti prekid otplate i platiti odjednom ukupni preostali iznos cijene stana s pripadajućom kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate.
 • Stan kupljen obročnom otplatom moguće je prodati trećoj osobi tek po zatvaranju kredita (prijevremena otplata).
 • Kod obročne otplate cijene stana, na kamatu se ne obra­čunava porez na dodanu vrijednost.
 • Osiguranje obročne otplate ostvaruje se upisom hipoteke u korist prodavatelja stana u omjeru 1:1, te policom osiguranja stana od požara vinkuliranu u korist banke davaoca kredita.

Prava i obveze svih sudionika u procesu planiranja i izvođenja gradnje, kao i prodaje stana i uvjeta prodaje utvrđeni su Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji . Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04 i 76/07,86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima (u daljnjem tekstu: društveno poticana stanogradnja) radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unaprjeđenja graditeljstva.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Otkupna cijena stana iznosi maksimalno do 10.200,00 kn/m². Stvarna prodajna cijena stana utvrđuje se po dovršenju gradnje i obračuna troškova.

Konačnu Listu potencijalnih kupaca stanova, kojom se određuje red prvenstva, utvrđuje Grad Koprivnica po isteku roka za prikupljanje zahtjeva i žalbenog roka na Listu potencijalnih kupaca stanova. Listu potencijalnih kupaca stanova Grad Koprivnica dostavlja poslovnim bankama radi utvrđivanja kreditne sposobnosti kupaca u skladu s kojim Agencija prodaje stanove.

Obaveze Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice  u provedbi POS-a

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice je nositelj investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova.

Po konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi građevina, Agencija s kupcem stana sklapa predugovor o kupoprodaji s predvidivom cijenom stana, u skladu s kojim kupac plaća vlastito učešće od minimalno 15%.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se po dobivanju Uporabne dozvole i provedenom etažiranju.

Ugovor o kupoprodaji uz obročnu otplatu cijene stana u pravilu sadrži izjavu kupca kojom dozvoljava upis založnog prava na kupljenoj nekretnini radi osiguranja otplate duga s pripada­jućim kamatama.