Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. , 130/11. i 106/12-pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.  Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka (APOS) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci. Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi nije obavezan u Središnji registar iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona dostaviti evidencije iz članka 14. ovoga Zakona za zbirke osobnih podataka koje vode na temelju propisa iz područja radnog prava, ako se podaci iz zbirke osobnih podataka ne iznose iz Republike Hrvatske.

Odredbom Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice vodi evidenciju sljedeće zbirke osobnih podataka :

  1. evidencija obveznika otplate III. obroka, a čiji se stanovi  grade po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Koprivnici

Temeljem članka 18. a Zakona Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice kao voditelj zbirke osobnih podataka nije dužna  imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Pravilnik o evidencijama osobnih podataka te prikupljanju, obradi i korištenju podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Zahtjev za povlačenje privole

Zahtjev za ispravak_brisanje_ogranicenje_obrade